میهمان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز بخشنامه ها
1
استفاده بهینه از ظرفیت اعضای هیات علمی برای راهنمایی و مشاوره دانشجویان تحصیلات تکمیلی
2
آیین نامه تعداد مجاز راهنمایی و مشاوره پایان نامه های دوره های کارشناسی ارشد، دکترای حرفه ای و رساله های دکترای تخصصی
3
حمایت از پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای و رساله های دکترای تخصصی
4
آمار پایان نامه های کارشناسی ارشد، دکترای حرفه ای و دکترای تخصصی دفاع شده و در حال اجرا
5
حق الزحمه استادان راهنما، مشاور و داور پایان نامه های کارشناسی ارشد، دکترای حرفه ای و رساله های دکترای تخصصی
6
چگونگی ارزیابی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای و رساله دکترای تخصصی (PHD)با در نظر گرفتن امتیازهای تشویقی برای دستاوردهای پژوهشی
7
آمار پایان نامه های کارشناسی ارشد، دکترای حرفه ای و دکترای تخصصی دفاع شده و در حال اجرا
8
چگونگی ارزیابی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای و رساله دکترای تخصصی با در نظر گرفتن امتیازهای تشویقی برای دستاوردهای پژوهشی
9
حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا
10
نویسنده مقالات مستخرج از پایان نامه ها و رساله های تحصیلات تکمیلی
11
استاد داور پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای
12
حمایت از طرح ها، مقالات و پایان نامه ها